Trang thông tin điện tử công ty Quyết Thắng

Giá vé các tuyến xe buýt Nha Trang, Khánh Hòa

Nguyen Phi Long 27.07.2018

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ

I) Vé chuẩn:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách, chất lượng Đơn vị tính Mức giá kê khai đang áp dụng Ghi chú
I. 06 Tuyến nội thị thành phố Nha Trang
1 Vé xe buýt lượt 01 tuyến đồng/lượt 8.000
2 Vé xe buýt tháng 06 tuyến đồng/tháng 300.000
II. Tuyến số 07 ( Điện Biên Phủ – Khánh Vĩnh)
1 Vé xe buýt lượt Từ ĐBP – Thành đồng/lượt 8.000
2 Vé xe buýt lượt Từ Thành – Khánh Vĩnh
(từ 0 đến 10km)
đồng/lượt 9.000
3 Vé xe buýt lượt Từ Thành – Khánh Vĩnh
(từ 11 đến 20km)
đồng/lượt 13.000
4 Vé xe buýt lượt Từ Thành – Khánh Vĩnh
(từ 21 đến 30km)
đồng/lượt 17.000
5 Vé xe buýt lượt Từ 31 đến 42km đồng/lượt 21.000
6 Vé xe buýt tháng Từ ĐBP – Thành đồng/tháng 270.000
7 Vé xe buýt tháng Từ Thành – Khánh Vĩnh
(từ 0 đến 10km)
đồng/tháng 280.000
8 Vé xe buýt tháng Từ Thành – Khánh Vĩnh
(từ 11 đến 20km)
đồng/tháng 330.000
9 Vé xe buýt tháng Từ Thành – Khánh Vĩnh
(từ 21 đến 30km)
đồng/tháng 380.000
10 Vé xe buýt tháng Từ 31 đến 42km đồng/tháng 430.000
III. Tuyến số 08 (Diên Khánh – Khánh Bình)
1 Vé xe buýt lượt Từ 0 đến 10km đồng/lượt 9.000
2 Vé xe buýt lượt Từ 11 đến 20km đồng/lượt 13.000
3 Vé xe buýt lượt Từ 21 đến 30km đồng/lượt 17.000
4 Vé xe buýt tháng Từ 0 đến 10km đồng/tháng 280.000
5 Vé xe buýt tháng Từ 11 đến 20km đồng/tháng 330.000
6 Vé xe buýt tháng Từ 21 đến 30km đồng/tháng 380.000

II) Vé ưu tiên:

Để được sử dụng vé xe buýt tháng đối tượng ưu tiên:
**Đối tượng 1: được miễn 100% giá vé với người khuyết tật nặng có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
**Đối tượng 2: giảm 50% cho học sinh – sinh viên có đơn xác nhận của Nhà trường và người khuyết tật nhẹ có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.(Vui lòng xem mẫu đơn xác nhận ở file đính kèm bên dưới!)
==>> Khi đi làm thẻ xe buýt:
+ Vé thường: mang theo 1 ảnh 2×3
+ Vé ưu tiên: mang theo 1 ảnh 2×3 + đơn xác nhận là học sinh – sinh viên/đơn xác nhận khuyết tật.

  1. Tải Đơn xác nhận học sinh sinh viên
  2. Tải Đơn xác nhận dành cho người khuyến tật